Kotisivu
Yritystiedot
Tuotteet ja palvelut
Ota yhteyttä

Tuotteet ja palvelut

Tässä osassa on lueteltu Pacos Palvelun erityisosaamisalueet joita hyödyntämällä, paperin ja kartongin valmistaja pystyy tuottamaan Parempaa tuotetta enemmän ja edullisemmin

Profiilit

Paperin ja kartongin poikkisuuntaiset profiilit vaikuttavat ajettavuuteen koko tuotantolinjan matkan. Profiili synnytetään paperikoneella, päällystyskoneella ja kalanteroinnissa, jolloin myös profiilissa olevat virheet synnytetään siellä. Profiilin optimoimisessa pyritään ensisijaisesti korjaamaan virhe siellä missä se syntyy, mutta useimmissa tapauksessa profiilin parantamiseksi toimilaitteella synnytetään profiiliin vastakkainen virhe profiiliin, jolloin lopputulos on optimaalinen. Pacos Palvelut on perehtynyt näiden profiilivirheiden syntymisen vähentämiseen ja niiden korjaamiseen eri tyyppisillä toimilaitteilla tapauksesta riippuen. Lähtökohtana profiilien parantamiselle on aina prosessikohtainen analyysi, jossa selvitetään profiilihäiriöiden luonne ja menetelmät häiriöiden parantamiseksi.

Tuotanto

Nettotuotannon määrään voidaan tehokkaasti vaikutta eri profiilitoimilaitteilla. Kuivauskapasiteettia voidaan nostaa, ajettavuutta voidaan parantaa jne. Pacos Palveluilla on pitkä kokemus erilaisista menetelmistä tuotantonopeuden maksimoimiseksi profilointilaitteilla. Parhaissa tapauksissa myytävää tuotantoa on pystytty nostamaan jopa 20%. Selvitys usein liittyy osana prosessin profiilianalyysiin, mutta voidaan myös tehdä omana selvityksenään.

Energiataloudellisuus

Profilointitoimilaitteiden hyödyntäminen parhaalla mahdollisella tavalla kokonaisenergian säästössä voi olla merkittävä. Energian kulutus tällöin useimmiten lasketaan sähkö- ja höyryenergia tuotettua tuotantoyksikköä kohden. Optimoimalla toimilaitteet toimimaan energiasäästömallilla usein saavutetaan sama profiilitaso pienemmällä energiamäärällä. Jos maksimoidaan energian säästömalli siten, että hieman menetetään profilointikyvystä, energian säästö on vieläkin merkittävämpi. Tyypillinen energiansäästöoptimoinnin vaikutus on 1-5% kuivaushöyryn kulutuksessa ja sähkötehossa 20kWh – 100kWh tunnissa tai 480kWh – 2400 kWh vuorokaudessa.

Ajettavuus

Ajettavuuteen vaikutetaan profilointitoimilaitteilla monilla tavoin. Huonosti toimiva toimilaite voi aiheuttaa katkoja, roiskeita, reikiä, käyristymää jne. Toisaalta hyvin toimiva toimilaite antaa tuotteelle lujuutta, parantaa profiileja, korjaa reunaongelmia jne. Pacos Palvelut on keskittynyt profilointitoimilaitteiden toiminnan optimoimiseen myös ajettavuuden kannalta. Optimoimalla kukin toimilaite parhaalla mahdollisella tavalla vaikutetaan merkittävästi kokonaisajettavuuteen.

Laatutaso

Profiilien paranemisen lisäksi toimilaitteilla voidaan haluttaessa vaikuttaa myös muihin laatuominaisuuksiin, kuten: Kosteustaso, vaaleus, käyristymä, bulkki, opasiteetti, lujuus, sekä sileys, kiilto ja muut pintaominaisuudet. Pacos Palveluiden kokemuksen mukaan optimoimalla toimilaitteet oikein, voidaan toimilaitteita hyödyntämällä laatutasoja parantaa profiilien ja ajettavuuden huonontumatta. Toisaalta toimilaitteita usein kannattaa hankkia pelkästään laatutason parantamiseksi. Esimerkiksi höyrylaatikoita ja induktiolämmitystä on paljon käytetty kalanteroinnissa sileys- ja kiiltotason parantamiseksi. Tämä on yksi Pacos Palvelun erityisosaamisalue.

Luotettavuus

Profilointitoimilaitteiden luotettavuus riippuu toimilaitteen hyvyydestä, asennustavasta, toimilaitteen käyttötavasta, toimilaitteen sovelluspaikasta ja toimilaitteen huollosta. Luotettavuuteen voidaan siis vaikuttaa ratkaisevasti valitsemalla toimilaite, asentamalla se oikein, optimoimalla sen toimintatapa ja sijoituspaikka luotettavuutta silmällä pitäen parhaalla mahdollisimmalla tavalla ja järjestämällä huoltotoimenpiteet siten että ennakoidaan ja minimoidaan mahdolliset luotettavuusriskit. Myös sovelluskohteessa vaikuttavat kemikaalit, kosteus, pöly ja lämpötila vaikuttavat toimilaitteen kokonaisluotettavuuteen. Pacos Palvelut voi kokemuksella suositella parhaat toimenpiteet yllämainittujen asioiden hoitamiseksi ja siten luotettavuusriskien minimoimiseksi.

Palvelut

Pacos palvelut keskittyy paperi- ja kartonkikoneiden profilointilaitteiden optimaalisen toiminnan ja luotettavuuden varmistamiseen. Laitehankintojen ja käytössä olevien profilointilaitteiden optimaalisen käytön varmistamisella. Palvelut on jaettu kolmeen pääryhmään:

1. Profiilien ja laadun parantamisprojekti – laitehankinnat:
* Esiselvitystyö parhaan tuloksen saavuttamiseksi
- Prosessianalyysit, profiilianalyysit, koeajot
* Toimittajan valinta
- Toimilaitteen ominaisuudet, luotettavuus, referenssit, back-up
huolto, toimittajan kokemus jne
* Optimaalisen sijoituksen valinnassa
- Sovellusselvitys kokonaisvaltaisena
* Parhaan toimintatavan valinnassa
- Prosessin vaatimukset, tuotteen vaatimukset
* Asennuksessa ja käyttöönotossa
- Asennusvalvonta, testaukset, takuuarvot, koulutukset
* Huollon ja ylläpidon järjestämisessä
- Rutiinihuolto, varaosat, korjaava huolto

2. Käytössä olevien profilointilaitteiden optimointi – audit palvelu
* Profilointijärjestelmien toiminnan selvitys
- Profiilit, vaikutus tuotantoon, energian kulutus, laatutaso, luotettavuus ja huolto
- ’Benchmark’ muiden vastaavien koneiden kanssa ( nimettömänä) * Toimilaitteiden asetusten optimointi
- Prosessi, laatu, energia ja luotettavuus
* Huolto ja korjaukset
- Korjausehdotukset
- Päivitysehdotukset
- Rutiinihuolto

3. Toimilaitteiden toimittajien tukipalvelut
* Esiselvitystyö parhaan tuloksen saavuttamiseksi
- Prosessianalyysit, profiilianalyysit, koeajot
* Asennus- ja käyttöönottopalvelut
- Asennusvalvonta
- Projektointipalvelut